MİNİ ANKET
site ile ilgili yorum ve önerileriniz nelerdir?

çok iyi
iyi
eksik
öneriler için sorularınız başlığını tıklatın
Anket Sonuçları
<<< Önceki Sayfa

YAYINLAR

 

1. N.Üskent , M.Danacı , N.Haksever , A.Öztürk, G.Öztürk , M.Yaylacı , H.Tor , F.Karslı : İleri evre kolorektal kanserlerde 5-FU, etoposid ve yüksek doz leucovorin (FEL) kombinasyonu ile aldığımız sonuçlar. GATA Bülteni. 34: 563-568, 1992

2. A.Öztürk , N.Üskent : The value of serum protein C level in myocardial infarction. Marmara Medical Journal. 6: 3, 88-90, 1993

3. M.Yaylacı , A.Öztürk, L.Demirtürk , O.Türken , S.Hülagü : Rektum tümörleri. Haseki Tıp Bülteni. 32: 233-235, 1994

4. M.Yaylacı, A.Öztürk, O.Türken, L. Demirtürk, N.Üskent; Graft - versus – host hastalığı. Haseki Tıp. Bülteni. 33,237-241,1994

5. M.Yaylacı, A. Öztürk O.Türken, N. Üskent; Granülosit- Makrofaj Koloni Stimülan Faktör (G-M-CSF) Diğer Sitokinerle Etkileşimi ve Klinik Kullanım Alanları, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 14,373-377,1994

6. Y.Küçükardalı , H.Tor , A.Öztürk, N.Haksever , A.Özcan , S.Gül : Diabetes mellitus’da lökosit alkalen fosfataz aktivitesi. Year Book of Turkish Diabetology. 10: 159-163, 1994-1995

7. *E.Ekşioğlu Demiralp, O.Alpdoğan , M.Aktan , T.Fıratlı , A.Öztürk , T.Budak , M.Bayık , T.Akoğlu : Variable expression of CD 49d antigen in B-cell chronic Lymphocytic leukemia is related to disease stages. Leukemia. 10: 1331-1339, 1996

8. M.Yaylacı , S.Gül , A.Öztürk , İ.Özperçin , O.Türken , M.Başak , N.Üskent, : Febril nötropenik olgularda ajan patojen profili ve tedavi sonuçları. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Dergisi. 9: 2, 87-88, 1996

9. A.Öztürk , M.Sezer , G.Kandemir , M.Yaylacı , N.Üskent : A comparative study of tropisetron versus granisetron in the control of cisplatin induced hyperemesis. 10th Mediterranean Congres of Chemotherapy. 587-592, 1996

10. A.Öztürk , M.Sezer , G.Kandemir , M.Yaylacı , N.Üskent : Nonseminomatöz testis tümörlerinde BEP protokolü sonuçlarımız. Türk Onkoloji Dergisi. 11: 4, 28-30, 1996

11. *A.Altaş , A.Öztürk, G.Kandemir , M.Yaylacı , N.Üskent : Malign lenfomada serum interlökin-6’nın değeri. GATA Bülteni. 39: 15-19, 1997

12. A.Öztürk , Y.Özkan , M.Sezer , G.Kandemir , M.Başak , N.Üskent : Demir eksikliği anemisi, 3 yıllık sonuçlarımız. GATA Bülteni. 39: 204-207, 1997

13. *B.S.Cebeci , B.Y.Cingözbay , A.Öztürk, M.Coşkun , N.Üskent : Activated protein C resistance in myocardial infarction. Marmara Medical Journal. 10: 84-86, 1997

14. A.Öztürk , G.Kandemir , O.Bilgi , M.Yaylacı , N.Üskent : ABDIC regimen in relapsed or refractory Hodgkin’s disease: Results of Gülhane Military Medical Academy, Haydarpaşa Training Hospital. Marmara Medical Journal. 10: 135-137, 1997

15. A.Öztürk , M.Sezer , N.Üskent : The results of intensive immunosupression with antithymocyte  globulin and cyclosporine A in severe aplastic anemia. Marmara Medical Journal. 10: 101-103, 1997

16. *A.Öztürk , G.Kandemir , M.Yaylacı , N.Üskent : Malignitede aktive protein C rezistansı ve hemostatik denge. Türk Onkoloji Dergisi. 12: 1, 24-26, 1997

17. A.Öztürk, G.Kandemir , M.Yaylacı , N.Üskent : Akut lenfoblastik lösemide CVPD protokolü ile aldığımız sonuçlar. GATA Bülteni. 39: 159-162, 1997

18. O.N.İnceöz , A.Öztürk , N.Üskent , M.Yaylacı : Non Hodgkin lenfomada siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, etoposid ve prednizolon rejimi ile aldığımız sonuçlar. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi. 7: 11-15, 1997

19. *AÖztürk , M.Sezer , A.Altaş , M.Yaylacı , N.Üskent : Multiple myelomada serum interlökin-6 düzeyinin değeri. Türk Onkoloji Dergisi. 12: 1, 21-23, 1997

20. *L.Meriç , A.Öztürk , S.Özkan , M.Sezer , M.Gökben , N.Üskent : İzofluran + N2O anestezisi ile Tiva’nın trombosit agregasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Trombosit Agregasyon Cemiyeti Mecmuası. 25: 269-272, 1997

21. A.Öztürk , A.Günay , N.Üskent : Febril nötropenide tedavi yaklaşımı: Elliüç olgunun değerlendirilmesi. Klinik Mik. Dergisi. 10: 30-32, 1997

22. A.Öztürk , G.Kandemir , M.Yaylacı , N.Üskent : Dondurulmamış otolog periferik kök hücre desteğinde yüksek doz kemoterapi. Klinik Gelişim. 10: 173-176, 1997

23. *A.Öztürk , A.Günay , T.Budak , U.Özbek , Ö.Alpdoğan , Ö.Akoğlu , N.Üskent : Kronik myeloid lösemide aktive protein C rezistansı. Klinik Gelişim. 10: 147-149, 1997

24. Z. Kartaloğlu, K. Cerrahoğlu, O. Okutan, A. Öztürk, R. Aydilek: Akciğer tüberkülozunda koagülasyon parametreleri. Heybeliada Tıp Bülteni. 3: 70-73, 1997

25. *M.Başak , S.Gül , Y.Küçükardalı , Z.Çankır , A.Öztürk , M.Öztosun , Y.Yazgan , A.Özcan , M.Yaylacı , M.Danacı : Türkiye’de hemogram değerleri ile ilgili randomize referans değer çalışması. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi. 8: 69-72, 1998

26. *A.Öztürk , A.Günay , N.Üskent : Therapeutic efficacy of recombinant interferon-alpha in polycythemia vera. Acta Haematologica. 99: 89-91, 1998

27. *T.Alpdoğan, Z.Demirçay , Ö.Alpdoğan , H.Direskeneli , T.Ergun , A.Öztürk , A.Günay , Ş.Yavuz , N.Ünet , T.Akoğlu : Skin hyperreactivity of Behçet’s patients (patergy reaction is also positive) in interferon alpha- treated chronic myeloid leukemia patients, indicating similarly altered neutrophil functions in both disorders. British Journal of Rheumatology. 37: 1148-1151, 1998 

28. G.Kandemir , M.Yaylacı , E.Önde , A.Öztürk , N.Üskent : Daha önce tedavi edilmiş metastatik meme kanserinde vinorelbin-mitomisin C kombinasyonu. Türk Onkoloji Dergisi. 13: 120-123, 1999

29. *A. Öztürk, M. Sezer, M. Gözaydın, N. Haksever, N. Üskent, H. Tor: HMG Co A redüktör inhibitörlerinin trombosit agregasyonu üzerine etkileri. Klinik Bilimler ve Doktor. 5: 2, 161-164, 1999

30. *M.Yaylacı , O.Türken , S.S.Arun , G.Şennazlı , A.Öztürk , N.Üskent : Doksorubisine bağlı kardiyotoksisitenin azaltılmasında amifostinin sitoprotektif etkinliğinin deneysel olarak gösterilmesi. Türk Onkoloji Dergisi. Cilt 15, Sayı 14, 2000

31.  O. Türken, A. Öztürk, M. Yaylacı, B. Orhan, N. Üskent: High-dose chemotherapy with non-cryopreserved autologous peripheral stem cell transplantation in refractory/relapsed testicular carcinoma: Single center results. Turkish Journal of Cancer. 31: 2, 72-77, 2001

32. O.Türken , E.Solmazgül , F. Deniz , G.Kandemir , A.Öztürk , M. Yaylacı : Kanserde Anemi nedenleri ve kemoterapinin eritropoetin eritropoetin düzeyleri üzerine etkisi. Turkish Journal of Oncology. 16,168-172,2001

33. M. Sezer, A. Öztürk, A. İlvan, M. Özkan, N. Üskent: The hemostatic changes in active pulmonary tuberculosis. Turk J. Heamatol 18: 2, 95-100, 2001

34. *A. Günay, A. Öztürk, T. Budak, U. Özbek, N. Üskent: Activated protein C resistance in polycythemia vera. Turk J Haematol. 18: 157-164, 2001

35. *O.Türken , E.Kunter , M.Sezer , E.Solmazgül , K.Cerrahoğlu , E.Bozkanat , A.Öztürk,,A.İlvan; Hemastatic Changes in active Pulmonary Tuberculosis, The İnternational Journal of Tuberculosis and Lung Disease.6(10); 927-932, 2002.

36. O.Türken, A.Değerlioğlu, A.Öztürk, N. Üskent; Demir eksikliği anemisinin tanısı ve kronik hastalık anemisinden ayırımında serum transferrin reseptör düzeyinin rolü Türk Hematoloji – Onkoloji dergisi .12:1-5,2002.

37. *O.Türken , Y.Kayacı , G.Kandemir , M.Yaylacı ,A.Öztürk N.Üskent ; Erken Evre Meme Kanserinde c-erb B-2 (HER 2/neu) Ekspresyonunun Prognostik önemi ve diğer prognostik faktörlerle ilişkisi Türk Onkoloji Dergisi 17:166-170,2002.

38. O.Türken,M.Yaylacı,G.Kandemir,A.Öztürk,Ö Sayan;5-Fluorosil’e dirençli ileri evre kolorektal kanserli hastalarda irinotekan’ın etkinliğinin araştırılması.Klinik Bilimler ve Doktor (baskıda)

39. O.Türken,Y.Narin,G.Kandemir,M.Yaylacı,A.Öztürk,B.Orhan; Non-Hodgkin Lenfomada bir prognostik belirteç olarak CA-125’in değerlendirilmesi.Türk Onkoloji Dergisi 17:151-154,2002.

40. *O.Türken,Y.Narin,S.Demirbaş,M:E.Önde,Ö.Sayan,E.G.Kandemir, M.Yaylacı, A.Öztürk;Breast cancer in association with thyroid disorders.Breast Cancer Reserch 5,110-113,2003.

41. *O.Türken,E.Kunter,H.Çermik,T.Işıtmangil,M.Yaylacı,A.Öztürk; Prevalance and prognostic value of c-erbB2 expression in non small cell lung cancer. Neoplasma 50,257-261,2003

42. O.Türken,E.Solmazgül,S.Sipahi,A.Öztürk,H.Öztürkeri;The seroprevelance of viral infections and their effects on immun system in Türkish Haemophilic patients .Haemophilia 9,655-656, 2003

43. Kandemir E.G,Mayadağlı A,Türken O,Yaylacı M,Özturk A;Pretreatment haemoglobin concentration is a prognostic factor in patients with early stage breast cacer . J Int Med Res. 33; 319-328,2005

44. O.Sayan,Erikçi A,Ozturk A;The efficacy of helicobakter pylori eradication in the treatment of idiopathic  thrombocytopenic purpura – the first study in Turkey.Acta Hematologica 116,146-149,2006

45. Akyol Alev,Ozturk Ahmet, Sayan Ozkan; A role for leptin in idiopathic thrombocytopenic purpura?  Platelets.17,501-502,2006.

46. Kunter E,İlvan A,Özmen N,Demirer E,Öztürk A,Avşar K,Sayan ÖiKartaloğlu Z; Effects of corticosteroids on hemostasis and pulmonary arterial pressure during chronic obstructive pulmonary disease exacerbation. Respiration

47. A.Öztürk,A.Erikçi,Ö.Sayan; Result of tratment of acute myeloid leıkemia and myelodysplastic syndrome with etoposide,thioguanine,cytarabine (ETC) in elderly patients. Turk J Hematol 23;193-196,2006.Alt Başlıklar

<<< Önceki Sayfa

   © 2024 Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK - www.hematolojika.com