MİNİ ANKET
site ile ilgili yorum ve önerileriniz nelerdir?

çok iyi
iyi
eksik
öneriler için sorularınız başlığını tıklatın
Anket Sonuçları
<<< Önceki Sayfa

YURT İÇİ BİLDİRİLER

 

1. S. Gül, M. Yaylacı, O. Türken, A. Öztürk, M. Başak, İ. Özperçin, M. Danacı, N. Üskent: Febril nötropenik hastalarda ampirik antibiotik kombinasyonlarının karşılaştırılması. XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 11-15 Nisan 1994. Antalya

2.  B. Bor, N. Üskent, M. Yaylacı, A. Öztürk: Meme kanserli kadınlarda adjuvan tamoksifen tedavisinin serum lipid ve lipoprotein düzeylerine etkisi. Türk Onkoloji Dergisi 10: 2, 1995

3. L. Meriç, A. Öztürk, S. Özkan, M. Sezer, M. Gökben: İzofluran + N2O anestezisi ile Tiva’nın trombosit agregasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi ve IV. Yoğun Bakım Kongresi ve VI. Göğüs Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 25-29 Ekim 1996. İstanbul

4. B. S. Cebeci, B. Y. Cingözbay, O. A. Serdar, A. Öztürk, Ş. Özdil, M. Uslu, M. Coşkun, M. Dinçtürk: Aktive protein C rezistansının akut myokard infarktüsü ve unstabil anjina pektoris patogenezindeki rolü. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 16-20 Ekim 1996. Antalya

5. A. Öztürk, S. Sipahi, G. Kandemir, M. Başak, M. Yaylacı, N. Üskent: Erişkin akut lenfoblastik lösemili olgularda CVPD protokolü ile aldığımız sonuçlar. XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-14 Nisan 1996. İstanbul

6. A. Öztürk, G. Kandemir, S. Cebeci, M. Sezer, M. Yaylacı, N. Üskent: Kardiyak hemolitik anemi ile birlikte akut böbrek yetmezliği. XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-14 Nisan 1996. İstanbul

7. A. Öztürk, G. Kandemir, M. Sezer, M. Yaylacı, N. Üskent: Mast hücreli lösemi. XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-14 Nisan 1996. İstanbul

8. A. Öztürk, G. Kandemir, M. Sezer, M. Yaylacı, N. Üskent: Relaps ve refrakter Hodgkin hastalığında ABDIC rejimi sonuçlarımız. XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997. Antalya

9. M. Sezer, A. Öztürk, G. Kandemir, M. Yaylacı, N. Üskent: Dondurulmadan periferik kök hücre nakli desteğinde yüksek doz kemoterapi sonuçlarımız. XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997. Antalya

10. G. Kandemir, A. Öztürk, M. Sezer, M. Yaylacı, N. Üskent: Polisitemia vera’da aktive protein C rezistansı. XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997. Antalya

11. G. Kandemir, A. Öztürk, M. Sezer, M. Yaylacı, N. Üskent: Polisitemia vera’da rekombinant interferon alfa’nın etkinliği. XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997. Antalya

12. A. Öztürk, M. Sezer, G. Kandemir, M. Yaylacı, N. Üskent: Kronik myeloid lösemi’de aktive protein C rezistansı ve faktör V mutasyonu. XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997. Antalya

13. G. Kandemir, A. Öztürk, M. Sezer, M. Yaylacı, N. Üskent: Multiple myelom’da serum interlökin-6, C-reaktif protein ve beta-2 mikroglobulin düzeyleri. XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997. Antalya

14. M. Yaylacı, A. Öztürk, M. Sezer, G. Kandemir, N. Üskent: Waldenstrom makroglobulinemisi. XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997. Antalya

15. M. Sezer, A. Öztürk, G. Kandemir, M. Yaylacı, N. Üskent: Febril nötropenik hastalarda ampirik lipozomal amfoterisin B kullanımı: İki yıllık sonuçlarımız. XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997. Antalya

16. S. Sipahi, A. Öztürk, A. Günay, G. Kandemir, Ö. Kocabeyoğlu, N. Üskent: Seroprevalance of viral infections in patients with hemophilia. Turkish Journal of Haematology Supplement to 14: 3, 1997

17. N. Haksever, A. Öztürk, M. Gözaydın, M. Sezer, H. Tor, N. Üskent: Tip II diabetes melituslu hastalarda glisemi kontrolü ve magnezyum düzeyi ile trombosit agregasyonu arasındaki ilişki. 2. Uluslar arası Obezite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi, 19-24 Mayıs 1997. Marmaris

18. N. Haksever, A. Öztürk, M. Gözaydın, M. Sezer, H. Tor, N. Üskent: Tip II diabet komplikasyonları ile trombosit agregasyonu arasındaki ilişki. 2. Uluslar arası Obezite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi, 19-24 Mayıs 1997. Marmaris


19. O. Türken, D. Etiz, B. Orhan, A. Öztürk, N. Üskent: Nörolojik semptomlarla başvuran iki genç erişkin pernisiyöz anemi olgusu. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-67, 1999

20. M. Arat, F. Arpacı, A. Öztürk, S. B. Omay, B. Şahin, M. Çetin, Z. Başlar, S. Anak, H. Bilgen, S. Kalayoğlu, İ. Karadoğan, B. Antmen, M. Bayık, S. Kansoy, E. Ovalı, A. U. Ural, O. İlhan: 1998 yılı ulusal periferik kök hücre aferezi işlemi komplikasyonları dökümleri. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-111, 1999

21. N. Üskent, A. Öztürk, Ö. Arslan, S. Çağırgan, B. Şahin, A. Ünal, G. Gedikoğlu, S. Anak, S. Kalayoğlu, F. Arpacı, L. Ündar, E. Ovalı, M. Bayık, A. Tanyeli, S. Kansoy, A. U. Ural, Z. Gülbaş, O. İlhan: Otolog periferik kök hücre aferezi Türkiye 1998 yılı deneyimi. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-113, 1999

22. A. Öztürk, H. Bilgin, N. B. Kılıç, İ. Karadoğan, F. Büyükkeçeci, A. Tunalı, M. Bayık, M. Çetin, A. Türker, S. Kalayoğlu, E. Ovalı, Z. Gülbaş, F. Çetinkaya, O. İ. Özcebe, E. Ayyıldız, Ö. Arslan, O. İlhan: 1998 yılında Türkiye’de trombosit aferezi. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-109, 1999

23. O. Türken, B. Orhan, A. Öztürk, D. Etiz, N. Üskent: Aspergillozisli bir ALL olgusu. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-86, 1999

24. O. Türken, B. Orhan, A. Öztürk, M. Yaylacı, D. Etiz, N. Üskent: Amifostin ile remisyona giren bir akut myeloblastik lösemi vakası. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-29, 1999

25. O. Türken, B. Orhan, A. Öztürk, D. Etiz, N. Üskent: Non-Hodgkin lenfomada orbital tutulum: Bir olgu nedeniyle. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-28, 1999

26. O. Türken, B. Orhan, A. Öztürk, M. Yaylacı, D. Etiz, N. Üskent: Akut lenfoblastik lösemi tedavisi sonrasında atipik kronik myelositer lösemi gelişen bir olgu. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-27, 1999

27. O. Türken, E. G. Kandemir, M. Yaylacı, A. Öztürk, N. Üskent: Kemoterapi gören hastalarda febril nötropeni epizodları. 3. Febril Nötropeni Sempozyumu, p-07, 1999

28. O. Türken, E. G. Kandemir, M. Yaylacı, A. Öztürk, N. Üskent: Kemoterapi verilen hastalarda görülen infeksiyonlar. 3. Febril Nötropeni Sempozyumu, p-08, 1999

29. O. Türken E. G. Kandemir, M. Yaylacı, A. Öztürk, N. Üskent: Erken evre meme kanserinde tümör doku ferritin düzeyinin prognostik önemi. Cerrahi Onkoloji dergisi, 1: 2, 101, 1999

30. O. Türken, E. G. Kandemir, M. Yaylacı, A. Öztürk, N. Üskent, K. Şenser: Kanser hastalarında serum magnezyum düzeyleri. Ulusal Kanser Kongresi, p-212, 1999

31. O. Türken, E. G. Kandemir, M. Yaylacı, A. Öztürk, N. Üskent, K. Şenser: Comparison ondansetron + dexamethasone and metoclopramide + dexamethasone for prevention of cisplatin-induced delayed emesis. Ulusal Kanser Kongresi, p-165, 1999

32. O. Türken, E. G. Kandemir, M. Yaylacı, A. Öztürk, N. Üskent, K. Şenser: Akciğer kanserli hastalarda proteinüri prevalansı. Ulusal Kanser Kongresi, p-173, 1999

33. E. G. Kandemir, O. Türken, A. Öztürk, M. Yaylacı, N. Üskent: Periferik kök hücre desteğinde yüksek doz kemoterapi. Turkish Journal Haematol 1999; 16:3 (Suppl.) : 119-148

34. Türken O, Öztürk A, Orhan B, Yaylacı M, Üskent N: Demir eksikliği anemisinin tanımı ve kronik hastalık anemisinden ayrımında serum solubl transferin reseptör düzeyinin rolü. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-186, 2000

35. D. Etiz, A. Öztürk, O. Türken, B. Orhan, Y. Ardadalı, H. Çermik, M. Yaylacı, N. Üskent: Radyoterapi sonrası gelişen extramedüller akciğer plazmositomu. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-032, 2000

36. D. Etiz, A. Öztürk, O. Türken, B. Orhan, M. Yaylacı, N. Üskent, A. Uyanoğlu: Hepatosellüler karsinoma ve izole kemik metastazları gelişen Hodgkin’li bir olgu. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-033, 2000

37. A. Öztürk, O. Türken, B. Orhan, M. Yaylacı, N. Üskent: Warfarin (coumadin) ve heparine direnç gelişen trombofili’li bir olgu. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-248, 2000

38. A. Öztürk, O. Türken, B. Orhan, M. Yaylacı, N. Üskent, A. Uyanoğlu: Akut myeloid lösemi (AML) ve myelodisplastik sendromlu (MDS) hastalarda pentoksifilin, siprofloksasin ve deksametazon (PSD) ile amifostinin etkinliğinin araştırılması. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, p-031, 2000

39. B. Orhan, N. Üskent, D. Ediz, M. Yaylacı, A.Öztürk, G. Kandemir, O. Türken; Tedaviden 7 yıl sonra bileteral over metaztazı ile nükseden bir meme kanseri vakası XIV. Ulusal kanser kongresi PO-5,201, 2001  

40. O. Türken, Y. Narin, G. Kandemir, M. Yaylacı, A. Öztürk, B. Orhan, N. Üskent; Non-Hodgkin Lenfomalı hastalarda yüksek CA-125 düzeylerinin evre ve prognoz ile ilişkisinin araştırılması. XIV. Ulusal Kanser Kongresi PO-2,165, 2001

41. B. Orhan, M.Yaylacı, A. Öztürk, G. Kandemir, D. Etiz, O. Türken, S.Serdar, N.Üskent:Meme kanserinde doku CD44 düzeyinin standart Prognostik faktörlerle karşılastırılması ve önemi XIV. Ulusal Kanser Kongresi PO-5,200, 2001

42. O. Türken, D. Etiz, B. Orhan, M. Yaylacı, A. Öztürk, N. Üskent; Çizgili kas metastazı ile seyreden epidermoid Akciğer kanseri XIV. Ulusal Kanser Kongresi, PO-5, 185,2001

43. M. Yaylacı, O. Türken, S. Arun, G. Şennazlı, A. Öztürk, G. Kandemir, N. Üskent; Doksorubisine bağlı kardiyotoksisitenin azaltılmasında amifostinin sitoprotektif etkinliğinin deneysel olarak gösterilmesi. XIV. Ulusal Kanser Kongresi PO-2,166, 2001

44. O. Türken, Y. Güney, G. Kandemir, M. Yaylacı, A. Öztürk, B. Orhan, N. Üskent; C-ERB-2 Ekspresyonunun prognostik önemi ve diğer prognostik faktörlerle ilişkisi. XIV. Ulusal Kanser Kongresi  PO-4, 158,2001

45. O. Türken, A. Öztürk, M. Yaylacı, B. Orhan, G. Kandemir, N. Üskent; Refrakter veya nüks testis germ hücreli tümörlülerde otolog periferik kök hücre desteğinde yüksek doz kemoterapi XIV. Ulusal Kanser Kongresi SB-22, 2001

46. O. Türken, S. Yıldırım, G. Kandemir, M. Yaylacı, A. Öztürk, N. Üskent; Yaygın Akciğer Metastazlı bir Bazal HücreliKarsinom olgusu XIV. Ulusal Kanser Kongrresi PO-2, 2001

47. A.Öztürk,O.Türken,M.Atasoyu,Ö.Sayan,E.Kandemir,M.Yaylacı,;ABO uyumsuz trombosit transfüzyonu nedeni ile akut intravsküler hemoliz. 29.Ulusal Hematoloji Kongresi P-16,2002

48.  O.Türken,S.Bekler, A.Öztürk,O.İplikçioğlu,E.Kandemir,M.Yaylacı;Plazmaferez ve steroidle tam cevap alınamayan TTp de Iv Ig kullanımı 29.Ulusal Hematoloji Kongresi P-53,2002

49. Ş.Ağdaş,O.Türken,, A.Öztürk,Y.Küçükardalı,E.Kandemir,M.Yaylacı;Solid tümörlü hastalarda hiperkoa-gülobilite,doğal antikoagulan düzeyleri ve APC rezistansı 29.Ulusal Hematoloji Kongresi P-78,2002

50. E.Kunter,,O.Türken,, M.Sezer,A.Öztürk,K.Cerrahoğlu,E.Bozkanat.A.İlvan; Akciğer tüberkülozunda Hemostatik degişiklikler 29.Ulusal Hematoloji Kongresi P-94,2002

51. O. Türken, A. Öztürk,G. Kandemir, , M. Yaylacı; Otolog periferik kök hücre transplantasyonu altı yıllık sonuçlarımız kullanımı 29.Ulusal Hematoloji Kongresi P-215,2002

52. * O. Türken, Y.Narin.S.Demirbaş.Ö.Sayan.,G. Kandemir, , O. Türken, A. Öztürk,G. Kandemir, , M. Yaylacı; Memem kanserlilerde otoimmun tiroidit insidensinin araştırılması.XV.Ulusal Kanser Kongresi P378.2003

53. O. Türken, E.Solmazgül.F:Deniz,G. Kandemir, M. Yaylacı, A. Öztürk, Y.Narin;Kanserde anemi nedenleri ve kemoterapinin eritropoetin düzeyleri üzerine etkisi. XV.Ulusal Kanser Kongresi P140.2003

54.  O. Türken,Ö.Sayan. ,G. Kandemir,  A. Öztürk M. Yaylacı Hasta memnuniyeti ve hastaların araştırma eğilimlerinin incelenmesi. XV.Ulusal Kanser Kongresi P141.2003

55. O. Türken, M. Yaylacı G. Kandemir,  Ö.Sayan. , A. Öztürk :5-Fluorourasil’e dirençli ileri evre kolorektal kanserli hastalarda irinotekan’ın etkinliğinin araştırılması. XV.Ulusal Kanser Kongresi P202.2003

56. O. Türken, H.Baloğlul.L.Tütüncü,G. Kandemir, A. Öztürk, M. Yaylacı,;Ovarian Burkitt lenfoma: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. XV.Ulusal Kanser Kongresi P261.2003

57. O. Türken, S.Demirbaş,Ş.Yıldırım,Ö.Sayan,G. Kandemir, M. Yaylacı A. Öztürk: Memenin hızlı progresyonlu primer yassı epitel (skuamoz) hücreli karsinomu. XV.Ulusal Kanser Kongresi P376.2003

58. O.Türken,B Orhan,A Öztürk,M Yaylacı,E.G.Kandemir : Akut lenfoblastik lösemi tedavi sonrasında atipik kronik myelositer lösemi gelişen bir olgu:Rürk Onkoloji Dergisi (basımda)

59. Ö Sayan,A Öztürk,O.Türken,E.G.Kandemir,M Yaylacı: Yaşlı, antrasiklin tedavisi almayan ve performans durumu düşük AML ve MDS hastalarında VAT tedavisi: XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi,p26 2003.

60. Ö Sayan,A Öztürk,O.Türken,E.G.Kandemir,M Yaylacı: Makrositer anemili hastalarımızın etyolojik değerlendirilmesi. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi p57 2003

61. Ö Sayan, ,O.Türken, A Öztürk ,E.G.Kandemir,,M Gültepe,M Yaylacı: İdrar metilmalanik asit ölçümünün megoloblastik anemi tanı ve tedavisindeki yeri:XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi,p58 2003

62. Ö Sayan,A Öztürk,O.Türken,E.G.Kandemir,M Yaylacı Diş apsesi tedavisi ve çekimi sonrasında uzun kanama epizodu gözlenen daha önce tanı almamış Glanzman trombastenili olgumuz: XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi p125,2003.

63. Ö.Sayan,A.Öztürk,O.Türken,E.G.Kandemir,,A.K.Gürbüz,M.Demirtürk,Y.Narin,M.Urgan;

Helikobakter pilorinin eradikasyonunun idiyopatik trombositopenik purpura (ITP) tedavisindeki yeri ve etkisi: XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi.p126 2003.

64. Ö Sayan,A Öztürk,O.Türken,E.G.Kandemir,M Yaylacı: Febril nötropenik hastalarda ampirik lipozomal Amfoteresin B kullanımı sonuçlarının retrospektif incelenmesi.XXX .Ulusal Hematoloji Kongresi,p214 2003.

65. Ö Sayan,A Öztürk,O.Türken,E.G.Kandemir, Z.Kartaloğlu,M Yaylacı: AML M1 tablosu ile izlenen hastada Mitus kemoterapisi sonrasında ortaya çıkan yaygın bilateral ağır akciğer infeksiyonunun Lipozomal Amfoterasin B ile tedavisi.XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi,p217,2003.

66. Ö Sayan,A ,A.Akyol, B:karagöz,O.bilgi,A.Öztürk,O.Türken,E.G.Kandemir,M Yaylacı: Myelodisplastik hastalarda yaşam süresine etki eden prognostik faktörler.p264 ,2004.

67. Ö Sayan,A , B,Karagöz,O.Bilgi,A.Öztürk: Bilateral işitme kaybı ile başvuran kronik lenfositik lösemi vakası. P192 2004.

68. A.Akyol,Ö.Sayan,B.Karagöz,O.Bilgi,A.Öztürk; Akut myeloid lösemi ve myelodisplastik sendromda yeni bir yaklaşım:VAT(Etoposit,Thioguanin,Sitarabin) tedavisindeki nötropeni süresi.6.Febril Nötropeni Simpozyomu p005,2005.

69. O.Türken,B.Karagöz,.Çermik,O.Bilgi,Ö.Sayan,A.Akyol,E.G.Kandemir,A.Öztürk: Oral etoposid kullanımına bağlı bir lökoklastik vaskulit olgusu.XVI.Ulusal Kanser Kongresi,2005.

70.  E.Kunter,A.İlvan,A.Öztürk,E.Demirer,N.Özmen,K.Avşar,Ö.Sayan: Acute effect of systemic steroid treatment on hemodynamic and hemostatic parameters in COPD exarbationToraks Derneği 8.yıllık kongre bildiri özetleri, p462,2005.

71. Alev Erikçi,Özkan Sayan,Ahmet Öztürk;Romatoid artrit ile seyreden multisentrik plazma hücreli tip  Castleman hastalığı:bir olgu sunumu;1.Uludağ hematoloji günleri,p12,2006

72. Alev Erikçi,Bülent Karagöz,Oguz Bilgi,Mustafa Özyurt,Selim Kılıç,Ata Kırılmaz,Murat Muhcu,,Ahmet Öztürk ;Kronik lenfositik lösemide CD38,ZAP-70,HLA-G gibi yeni prognostik belirteçlerin yeri. 32.Ulusal Hematoloji Konfresi 257,2006

73. Alev Erikçi,Özkan Sayan,Ahmet Öztürk;Multiple ÖMyeloma nedeniyle izlenirken akut myeloid lösemi gelişen bir olgu; 32.Ulusal Hematoloji Konfresi 257,2006.

74. Alev Erikçi,Murat Muhçu,Ahmet Öztürk,Yusuf Ziya Yergök; Gestasyonel diabette trombosit sayısı ve trombosit parametreleri; 32.Ulusal Hematoloji Konfresi 358,2006.Alt Başlıklar

<<< Önceki Sayfa

   © 2023 Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK - www.hematolojika.com